Jak napisać pismo do komornika

Komornik działa przy sądzie rejonowym i zajmuje się egzekwowaniem roszczeń cywilnych. Wszelkie działania podejmowane są na podstawie otrzymywanych wniosków.

Jeśli ktoś wystąpił na drogę sądową w celu odzyskania długu, jednak wezwanie do zapłaty nie przynosi oczekiwanych efektów można złożyć wniosek egzekucyjny u komornika. W prawym górnym rogu powinny znajdować się miejscowość, data, dane komornika – imię nazwisko, przy jakim sądzie działa. Następnie podaje się dane wierzyciela i dłużnika. Poniżej umieszcza się nagłówek „Wniosek egzekucyjny”, „Wniosek o egzekucje świadczeń alimentacyjnych” itp. W treści należy podać tytuł wykonawczy,  napisać iż wnosi się o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wymienić należności. Wskazuje się też sposób egzekucji oraz podaje nazwę banku i numer konta bankowego. Potem wystarczy podpis oraz wykaz załączników (na przykład tytuł wykonawczy).

W pewnych przypadkach postępowanie komornicze może zostać zawieszone. Do biura komornika wpływają również wnioski o umorzenie całości lub części długu. Warto jednak pamiętać, że komornik wykonuje tylko działania zgodne z danym tytułem egzekucyjnym i nie może podejmować decyzji dotyczącej ograniczenia czy umorzenia postępowania. W związku z tym najlepiej porozumieć się z wierzycielem, który powinien już rozwiązać sprawę z biurem komorniczym. Wierzyciele mogą wnosić o zakończenie postępowania egzekucyjnego na przykład w sytuacji, gdy doszło do ugody wierzyciel-dłużnik lub jeśli dług został spłacony bezpośrednio.

Jakie pisma docierają jeszcze do komornika? Można wnioskować o rozłożenie długu na raty, jednak w tej sprawie również najlepiej porozumieć się, za pośrednictwem kancelarii komornika, z wierzycielem, bo to do niego należy ostateczna decyzja. W sytuacji, gdy dłużnik chce złożyć wniosek o odblokowanie konta bankowego, również warto wystosować pismo do wierzyciela, a kopię przekazać komornikowi. Należy w nim umieścić prośbę, aby to wierzyciel wystosował do komornika odpowiedni wniosek. Oczywiście prośbę trzeba odpowiednio uzasadnić – brakiem wystarczających środków do życia. Jak natomiast postępować w przypadku niesłusznej egzekucji długów? Czy zwracać się z wnioskiem do komornika? Tutaj również należy porozumieć się z wierzycielem, który powinien złożyć pismo w tej sprawie. Natomiast w przypadku dalszego egzekwowania należności dłużnik może uciec się do takich środków jak skarga na czynności komornika lub powództwo przeciwegzekucyjne.