Jak zawiesić lub zaskarżyć postępowanie komornicze

Zawieszenie postępowania komorniczego polega na nie podejmowaniu czynności egzekucyjnych w trakcie jego trwania. Może do niego dojść po lub przed wszczęciem działań egzekucyjnych.

W jakich sytuacjach może dojść do zawieszenia postępowania komorniczego? Jedna z możliwości polega na zawarciu ugody z wierzycielem, który kieruje wówczas odpowiedni wniosek do komornika. Bywa również tak, że do zawieszenia dochodzi z przyczyn obiektywnych, które stanowią przeszkodę w prowadzeniu działań egzekucyjnych. Może to być na przykład ogłoszenie upadłości dłużnika. Poza tym zdarzają się również sytuacje, kiedy osoba uważana za dłużnika składa skargę na czynności komornika. Natomiast w każdym przypadku, w którym okoliczności uniemożliwiające prowadzenie egzekucji są przemijające i możliwe do usunięcia dochodzi do zawieszenia postępowania komorniczego. Z kolei jeśli są one trwałe postępowanie zostaje umorzone. Decyzję o odwołaniu lub zawieszeniu podejmuje sąd – z mocy prawa lub w związku z postanowieniem organu egzekucyjnego.

Warto pamiętać, że osoba, która chce wstrzymać egzekucję długu może skorzystać z powództwa przeciwegzekucyjnego lub skargi na czynności komornika. Jest to zasadne w sytuacji, kiedy uważa ona, że egzekucja jest niezgodna z prawem. Powództwo może być opozycyjne lub ekscydencyjne. W przypadku powództwa opozycyjnego dłużnik składa w sądzie pozew, w którym domaga się pozbawienia lub ograniczenia wykonalności tytułu wykonawczego, na przykład w związku z jego nieważnością. Powództwo ekscydencyjne może dotyczyć osób trzecich, które domagają się zwolnienia przedmiotu, który został zajęty w wyniku działań egzekucyjnych, a jest ich własnością. Jeśli chodzi o skargę na czynności komornika, to może ją złożyć zarówno dłużnik, jak  i wierzyciel. Dłużnik może wnieść skargę chociażby w przypadku, gdy komornik zajmie przedmioty, które zgodnie z prawem powinny być z niej wyłączone lub jeśli działa on bez powiadomienia i wyroku. Z kolei wierzyciel ma prawo do zaskarżenia czynności komornika, który zaniechał wykonania zleconych czynności. Skargę może złożyć również osoba przeciwko której omyłkowo wszczęto egzekucję długu i pomimo złożenie wniosku o zawieszenie postępowania, komornik tego nie uczynił. Decydując się na złożenie odpowiedniego pisma należy poszukać wcześniej wzoru wniosku o umorzenie lub zawieszenie postępowania komorniczego, wzoru powództwa przeciwegzekucyjnego czy wzoru skargi na czynności komornicze. Można je znaleźć w Internecie.