Zajęcie komornicze renty, emerytury, zasiłku

W przypadku występowania zajęcia komorniczego na świadczeniach emerytalnych lub rentowych należy postępować według określonych zasad. Zgodnie z nimi postępowanie egzekucyjne nie może dotyczyć całości świadczenia.

Przede wszystkim potrącenia z kwoty otrzymywanej przez emeryta czy rencistę dokonuje ZUS. Działając na podstawie obowiązujących przepisów wylicza wysokość świadczenia, w związku z konkretną sprawą egzekucyjną. Wcześniej dokonuje odliczenia odpowiednich składek (ubezpieczenie zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych). Zresztą zdarzają się też sytuacje, kiedy ZUS czy US zajmuje konto dłużnika, ale dotyczy to osób nie płacących swoich zobowiązań. Natomiast w przypadku, gdy komornik zajmuje rentę lub emeryturę uwzględnia się odpowiednie przepisy i zwolnienia. Po pierwsze zajęcie nie może przekroczyć 25% otrzymywanej kwoty. Po drugie należy wziąć pod uwagę kwotę wolną od egzekucji. Jest to 50% najniższej emerytury lub 50% najniższej renty. Wysokość świadczeń ustalana jest co roku w marcu. Kwota najniższego świadczenia jeśli chodzi o emeryturę, rentę rodzinną i rentę  z tytułu całkowitej niezdolności do pracy jest taka sama. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy jest niższa. Z kolei renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa są wyższe. Renty socjalne są wolne od zajęć komorniczych.

Jak natomiast wygląda sytuacja jeśli chodzi o zajmowanie komornicze zasiłków? Jeśli chodzi o zasiłki, które są wypłacane z ubezpieczenia społecznego, to potrąceń dokonuje się zgodnie z zasadami zachowania kwoty wolnej od potrąceń. Zasiłek dla bezrobotnych nie podlega egzekucji komorniczej, bo nie przekracza on kwoty wolnej od zajęcia. Wyjątek stanowi egzekwowanie alimentów. Z kolei zasiłków socjalnych nie traktuje się jako wynagrodzenie za pracę. Od egzekucji komorniczej wolne są: „świadczenia alimentacyjne, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej” (Kodeks Postępowania Cywilnego art. 833 par. 5).